PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Dla rodziców

PS 64

Opłaty

UWAGA RODZICE!

Sposób wnoszenia opłat za przedszkole

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” informuje, iż od dnia 1.12.2016 r. zmianie ulega sposób wnoszenia opłat za usługi przedszkolne (Zarządzenie 12/2016 Dyrektora PS 64 z 18.11.2016 r.) Płatności za przedszkole można dokonywać wyłącznie poprzez wpłatę na oddzielne konta bankowe przedszkola do 10 dnia każdego miesiąca, zgodnie z zawartą z przedszkolem umową.

Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę za korzystanie z przedszkola – z dołu (za poprzedni miesiąc wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty):

90 1240 2890 1111 0010 3570 8862

Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę za wyżywienie – wpłacamy z góry za dany miesiąc:

49 1240 2890 1111 0010 3570 8921

 Np. we wrześniu do 10.09.br. należy zapłacić:

  •  wyżywienie - za wrzesień

 w październiku do 10.10.br. należy zapłacić:

  • opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
  • wyżywienie za październik

Należy pamiętać, że opłatę wnosimy na odrębne rachunki bankowe zgodnie z informacją o wysokości opłat za dany miesiąc uzyskaną od intendenta przedszkola (rozdane kartki w grupach).

Podstawa prawna do wnoszenia opłat:

1. Uchwała Nr XII/1194/19 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

2. Zarządzenie Nr 683/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wykonania powyższej uchwały.

 

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI