PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Deklaracja dostępności

  Wstęp

Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.ps64.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku
ul. St. Dubois 12
15 – 349 Białystok
tel. 85 745 30 50

Data publikacji strony internetowej: 2011 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, ale redaktorzy w miarę możliwości  będą dokładać wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono: 2020-11-20.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z przedszkolem. Proponowaną formą kontaktu to adres poczty elektronicznej ps64.um.bialystok.pl Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 85 745 3050. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

 1. Aby dostać się do budynku przedszkola należy przejść przez furtkę od strony ul. St. Dubois, a następnie podejść i ręcznie otworzyć drzwi (jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych) oraz drzwi otwierane ręcznie.
 2. Na wprost drzwi są drugie drzwi za którymi znajduje się winda> klucz od windy posiada personel przedszkola.
 3. Budynek jest trzykondygnacyjny, aby dostać się z poziomu szatni (-1) na poziom parteru, a następnie na pierwsze piętro należy pokonać schody lub wjechać windą. Na każdym poziomie znajduje się korytarz/hol.
 4. W budynku znajdują się toalety dla niepełnosprawnych.
 5. W budynku znajduje się winda, pochylna, podjazd.
 6. W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 7. W odległości 2 metrów od budynku przedszkola znajduje się parking przedszkola z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on line.

 

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Raport_o_stanie_zapewnienia_dostępności_podmiotu_publicznego.pdf