PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

O Przedszkolu

PS 64

Organizacja przedszkola

Logo Przedszkole 64
  • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.30 od poniedziałku do piątku, przez cały rok z miesięczną przerwą wakacyjną.
  • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat (w przypadku wolnych miejsc od 2,5 lat).
  • Grupa obejmuje dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
  • Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
  • Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek. Jest możliwość zastosowania diety zastępczej dla dzieci bezmlecznych (grzecznościowej).
  • Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem).

Ramowy Rozkład Dnia

Czas bezpłatnego nauczania i wychowania ustala się w godzinach 7.00-12.00.

Godziny
Przebieg czynności stałych dnia
6.00-7.00 „Powitanie dnia - poranek” – schodzenie się dzieci w swojej grupie lub dyżurującej, zajęcia opiekuńcze, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne
7.00-8.00 Zabawy integrujące grupę, rozmowy kierowane, praca indywidualna z dziećmi mającymi mikrodeficyty rozwojowe, z dziećmi zdolnymi, utrwalanie zdobytych wiadomości, zabawy integrujące oraz swobodne
8.00-8.30 Ćwiczenia poranne (5-6 latki) lub zabawa ruchowa (3-4 latki)

 

8.30-9.00

Przygotowanie do śniadanie(czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe)

Śniadanie

9.00-9.30

„Odkrywamy i działamy”

Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą realizowanych w oparciu o podstawę programową oraz wg wybranego programu edukacyjnego (m.in. z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno- moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej, badawczej itd.)

9.30-9.45 Zabawa ruchowa w sali (aktywizująca).
9.45-10.15 Realizacja II- go zajęcia dydaktycznego z całą grupą realizowanego wg wybranego programu edukacyjnego (dzieci 5-6 letnie) Religia, język angielski
10.00-10.15 Drugie śniadanie
10.15-11.15 (3-4 latki) Spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, ogrodnicze, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na powietrzu we wszystkich porach roku
10.15-11.15 (5-6 latki) Spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, ogrodnicze, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na powietrzu we wszystkich porach roku
11.15-11.30 Przygotowanie do obiadu - czynności samoobsługowe w szatni, łazience, czynności higieniczne, w tym mycie rąk
11.30-12.00

Obiad

Pomoc dzieci przy nakrywaniu do stolików

12.00 -12.30

Zabawy relaksacyjno – wyciszające, słuchanie bajek, odpoczynek (leżakowanie w grupach młodszych – do godz. 14.00), zabawy swobodne

12.30-14.15 „Wesołe popołudnie” Ćwiczenia stymulacyjne, wyrównawcze, ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, fonetykę) zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania dzieci, rozwijające zdolności twórcze, zabawa ruchowa

14.15-14.30

14.30-15.00

Czynności higieniczne, organizacyjne, samoobsługowe

Podwieczorek

15.00-16.00 Zabawy doskonalące funkcje poznawcze, grafomotoryczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznym, profilaktycznym, z zakresu kinezjologii, rytmiczne, gry i zabawy sportowe, tematyczne, zespołowe, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, praca korekcyjno - wyrównawcza, praca z dzieckiem uzdolnionym lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym, utrwalanie i pogłębianie zdobytych wiadomości
16.00-17.00 Zabawy integracyjne w grupach mieszanych wiekowo (w oddziałach dyżurujących), zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne służące realizacji własnych pomysłów, rozwijanie umiejętności interpersonalnych
17.00-17.30 Zabawy muzyczne, słuchanie czytanych bajek, zabawy inspirowane przez dzieci, rozmowy, podsumowanie dnia, rozchodzenie się dzieci

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI