Wizja i misja

WIZJA

PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM DOBREJ ZABAWY, MĄDROŚCIĄ, RADOŚCIĄ

To miejsce stworzone dla małego człowieka, w którym czuje się on bezpiecznie, z radością poznaje świat, zawiera pierwsze przyjaźnie. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość, spostrzegawczość, wrażliwość i spontaniczną dziecięcą radość.

Chcemy wychować dziecko szczęśliwe z bogatą wyobraźnią, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Pragniemy by rodzice byli partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

Jako placówka oświatowa uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 

MISJA

Tu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane.

Nasze przedszkole:

 • Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw  naszych wychowanków.
 • Działania przedszkola w dużej mierze są skoncentrowane na aspekcie zdrowia i ekologii. Bierzemy udział m.in. w bardzo licznych akcjach: "Sprzątanie Świata", "Ratujmy kasztany", "Zielonym do góry", "Piramida Żywienia Przedszkolaka", współpracujemy z Fundacją Nasza Ziemia, udział w ogólnopolskim programie „Akademia Aquafresh”, „Bezpieczny przedszkolak” oraz w międzynarodowym programie profilaktyki zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”.
 • Przedszkole uwzględnia potrzeby rozwojowe dziecka: fizyczne, psychiczne, emocjonalne
 • Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych
 • Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców
 • Bierze udział w programie „Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej” – pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań, rozwija talenty
 • Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania
 • Wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczy w przyswajaniu norm postępowania etycznego
 • Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia
 • Wykorzystuje naturalną potrzebę działania i ruchu stwarzając taki sytuacje, które wyzwolą u dziecka przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania
 • Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka
 • Prowadzi działania antydyskryminacyjne w kontekście potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska
 • Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami
 • Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności
 • Przygotowuje do nauki czytania i pisania, rozwijając sprawność umysłową i manualną
 • Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej
 • Wspiera w pokonywaniu trudności i barier
 • Oferuje pomoc psychologiczną, logopedyczną, korekcyjno-kompensacyjną
 • Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola

Pragniemy doskonalić jakość pracy przedszkola poprzez rozpatrywanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dzieckiem.